close

 

 

 

محصولات

 

شرکت آوینا تولید کننده انواع پروفیل 

 

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:28px;">محصولات</span></span></p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="color:#696969;">شرکت آوینا تولید کننده انواع پروفیل&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

این پروفیل برای ساخت بازشو درب استفاده میشود                                         

ادامه
<p><a href="http://awina.enavak.com/page/945/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;">سری کشویی</span></span></span></a></p>

این پروفیل جهت ساخت درب و پنجره های کشویی استفاده میشود

ادامه
<p><a href="/page/944/پروفیل-سری-60-لولائی-چهار-حفره"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;">سری 60 لولائی چهار حفره</span></span></span></a></p>

این پروفیل جهت ساخت چهارچوب اصلی درب و پنجره استفاده میشود 

ادامه
<p><a href="http://awina.enavak.com/page/943/%D8%B3%D9%87"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;">سری 60 لولائی سه حفره</span></span></span></a></p>

این پروفیل جهت ساخت درب و پنجره های کشویی استفاده میشود                                  

ادامه