close

پروفیل بازشونده کشویی

logo
پروفیل بازشونده کشویی

 

این پروفیل جهت ساخت بازشوی درب و پنجره های کشویی استفاده میشود.