close

پروفیل میانی ثابت چهار حفره ای

logo
پروفیل میانی ثابت چهار حفره ای

 

این پروفیل به عنوان ستون افقی و عمودی در درب و پنجره استفاده میشود.