close

پروفیل ستون متحرک

logo
پروفیل ستون متحرک

 

از این پروفیل برای پنجره های با ستون متحرک استفاده می شود.