close

پروفیل میانی ثابت

logo
پروفیل میانی ثابت

 

این پروفیل به عنوان ستون افقی و عمودی در درب و پنجره استفاده می شود.