close

پروفیل بازشو پنجره

logo
پروفیل بازشو پنجره

 

این پروفیل جهت ساخت بازشو پنجره ها استفاده می شود.