close

پروفیل فریم

logo
پروفیل فریم

 

این پروفیل جهت ساخت چهارچوب اصلی درب و پنجره استفاده می شود.